Erhvervelse af gravsted på Vordingborg kirkegård

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder - gravstedsret - og om nedsættelse af kiste eller askeurne såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkekontoret.
I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkekontoret et gravstedsbrev.

 

Gravstedsret kan erhverves til et gravsted for personer som:

  • Havde bopæl i kommunen og tilhørte folkekirken.
  • Havde ægtefælle, samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet. I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse Stiftøvrigheden.
  • Havde bopæl i kommunen uden at tilhøre folkekirken.


Når der udlægges gravplads til en ægtefælle eller samlever, kan der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle eller samlever umiddelbart ved siden af den anviste gravplads, hvis dette er praktisk muligt.
Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelse eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 

Fornyelse af gravstedsretten efter fredningsperiodens ophør sker ved, at kirkekontoret retter henvendelse til indehaveren af gravstedet pr. brev med mulighed for forlængelse eller sløjfning af gravstedet. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården.

 

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt - er for kistegrave 30 år, for børn under 2 år er fredningstiden dog 15 år. For urnegrave er fredningstiden 10 år. Fredningstiden udløber pr. 31. december.

 

Overdragelse af gravstedet kan kun finde sted ved henvendelse til kirkekontoret.

 

Indhegning af gravstedet ved plantning af hæk, sker på kirkegårdens foranstaltning. Dette gælder også vedligeholdelse af samme.

 

Beplantning af gravstedet må ved højde og/eller udbredelse ikke være til ulempe.

 

Gravminder må ikke ved størrelse eller form virke skæmmende for kirkegården eller ved indskrift og udstyr være upassende. Kirkegården forbeholder sig ret til ikke at godkende gravminderne, hvis de ikke overholder de særlige regler. Gravminder leveres af gravstedsindehaver uden kirkegårdens mellemkomst, og indehaveren har pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.
Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.