Kordegn ved Vor Frue Kirkes sogn i Vordingborg.

 

Stillingen som kordegn kombineret med tilsyn og pasning af kirkens sognegård ved Vor Frue Kirke, Vordingborg Sogn i Vordingborg Kommune, Roskilde Stift er ledig til besættelse snarest.

Stillingen er på 37 timer ugentlig.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10-fællesoverenskomsten, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se mere på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er i løngruppe 1 med et årligt løninterval på p.t. 254.440,46 kr. – 314.702,67 kr. for en fuldtidsstilling.

Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t. 31.776,27 kr.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 2 stk. 2 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Desuden indbetales et pensionsbeløb på 18 % af den samlede løn.

Besættes stillingen med en tjenestemand, klassificeres stillingen efter forhandling mellem Ministeriet og de forhandlingsberettigede parter.

 

I Vordingborg Sogn er der ca. 12.000 indbyggere, heraf er godt 10.000 medlemmer af folkekirken, og der er ansat i alt 16 personer ved kirke og kirkegård. Vor kommende kordegn skal indgå i et arbejdsfællesskab med de øvrige ansatte om at løse opgaverne for kirke, sognegård, kirkegård og menighedsråd.

Arbejdspladsen er Vordingborg Kirkes Sognegård, Færgegaardsvej 3, 4760 Vordingborg samt kirkens øvrige arealer og bygninger.  Der er fast kontortid for kordegnen således: Mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00, mens den øvrige arbejdstid aftales for en måned frem ad gangen. Der er ikke kirketjeneste, så lørdag og søndag er faste fridage.                                                                                                                       

Kordegnens arbejdsopgaver er hovedsagelig følgende:

  1.  DNK-registrering
  2. Er web-master og vedligeholder den elektroniske kalender for kirkelige handlinger og arrangementer i sognet.
  3. Varetager sognets udadvendte kontakter
  4. Er sekretær for menighedsrådet samt menighedsrådets formand og kontaktperson.
  5. Er sekretær for præsterne.
  6. Har det daglige ansvar for sognegården og er til stede, når den benyttes.
  7. Står for oprydning og rengøring af sognegård
  8. Passer kirke- og kirkegårdskontor i ferieperioder.
  9. Erstatter og hjælper kirketjeneren i et vist omfang ved ferie og større rengøringsopgaver.

En mere specificeret liste over stillingens ønskede arbejdsopgaver kan ses på kirkens hjemmeside: vordingborgkirke.dk.

Vi ønsker en kordegn, der er åben, fleksibel, selvstændig og alsidig og med evner og vilje til at samarbejde, kommunikere og koordinere både udadtil og indadtil.

Ansættelsen har en prøvetid på 3 måneder. Der indhentes børneattest.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk. Det er vigtigst, at den pågældende er servicemindet og har lyst, evner og vilje til at indgå i et nært arbejdsfællesskab med kirkens øvrige ansatte.

Nærmere oplysning om stillingen fås hos menighedsrådets formand Ole Dyhr tlf.: 55 34 66 63, kontaktperson Lis Høybye tlf. 30 23 21 68, eller kirkegårdsleder Søren Jensen tlf..55 37 02 13.

Ansøgningen stiles til:                                                                                                                               

 

Vordingborg Menighedsråd 

Færgegaardsvej 3                                    

4760 Vordingborg

eller admin@vordingborgkirke.dk

                                                                                                     

Ansøgningsfrist: Mandag den 16. nov. 2015 kl. 15.00

Ansættelsessamtaler: Mandag den 23. nov. og frem.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Med venlig hilsen

Vordingborg Menighedsråd.

LISTE OVER ARBEJDSOPGAVER:

Fører kirkebøger og anden registrering på den kirkebogsførende præst vegne.

Er sekretær for præsterne.

Er sekretær for menighedsrådet, evt. referent.

Udarbejder kirkens udadvendte aktiviteter i forhold til presse, nyhedsbreve, plakater, opslag i kirke og skabe og rundt i byen.

Kopierer og/eller trykker foldere, sangblade m.m. til brug i kirke og ved arrangementer.

Er web-master og ajourfører hjemmeside og kalender i samarbejde med kirkegårdslederen.

Har fast telefon- og træffetid.

Passer såvel kirke- som kirkegårdskontor i ferie og fraværssammenhæng.

Har det daglige ansvar for sognegården.

Er til stede når sognegården benyttes til arrangementer.

Står for rengøringen af sognegården.

Står for oprydningen af sognegården i det omfang, brugerne ikke selv skal gøre det.

Erstatter kirketjeneren ved dennes ferie, fridage og fravær.

Er kirketjeneren behjælpelig ved større rengøringsopgaver.